Vrijwilligerswerk

Iedere donderdag van 13.30 tot 15.00 uur is iedereen welkom bij het Malkander Infopunt in Cultura. “Enige jaren geleden opgestart vanuit het idee op laagdrempelige wijze vragen te kunnen beantwoorden, informatie te verstrekken en zo meer,” vertelt sociaal werker Hazel Hageman, “Cultura is een centrale plek, waar een grote diversiteit aan mensen komt.”


Infotrefpunt Cultura

“Ik draai het trefpunt met twee enthousiaste vrijwilligers, Liesbeth Limonard en Ria Hazeleger. We zorgen ervoor dat we altijd met z’n tweeën zijn,” licht Hazel toe. “De vragen die gesteld worden zijn heel divers,” aldus Liesbeth, “variërend van vragen over mantelzorg en ontmoetingsplekken tot en met vragen over cursussen en vrijwilligerswerk.” “Veel antwoorden kunnen we zelf geven en als dat niet lukt, zorgen we dat ze binnen 24 uur gebeld worden met een antwoord,” legt Ria uit, “Daarnaast verwijzen we ook veel door naar organisaties in de nuldelijn.”


Luisterend oor

Liesbeth en Ria vinden het belangrijk waar nodig ook een luisterend oor te bieden aan mensen die dat nodig hebben. “Zo komen hier met regelmaat mensen die eenzaam zijn en hun spreekwoordelijke ei kwijt willen,”lichten ze toe. “Door goed te luisteren kunnen we hierop inspelen en ze heel gericht helpen met bijvoorbeeld informatie of een doorverwijzing,” vult Hazel aan, “Voor veel mensen is de drempel om aan te kloppen bij instanties voor hulp heel hoog. Zij ervaren hier geen drempels, waardoor ze eerder de hulp krijgen die ze nodig hebben.”

Een dag mee met ...

Juliette Cramer

Juliette Cramer is samenlevingscoach bij Malkander voor team Ede-Zuid & Bennekom.

Samen met Malkander en Sportservice Ede gingen buurtbewoners van speeltuin de 3-Essen aan de slag om de speeltuin en bijhorende sportzaal te verbeteren. De groep wilde meer betekenen voor de buurt. Daarom benaderden buurtbewoners Malkander om hen te ondersteunen bij het uitbreiden van de speeltuin. 

Op het gebied van sport en bewegen ondersteunt Sportservice. Malkander helpt hierbij met allerlei vragen. Van vragen als ‘waar vinden wij een platte kar om mee te kunnen doen aan een optocht?’ tot ‘hoe betrekken wij de buurt meer bij nieuwe initiatieven?’. Malkander sloot aan bij het werkgroepoverleg om helder te krijgen wat er allemaal nodig is en welke ondersteuning de groep kan verwachten. 

Plannen vormgeven 
De bijbehorende sportzaal en overige ruimtes van de 3-Essen krijgen een facelift. Hierna kan de groep hun plannen verder vormgeven. Onder de flats aan de Essenburg komen ruimtes van Woonstede ter beschikking aan de buurt. Bewoners van de flat is gevraagd om actief te participeren in wat er mogelijk is in deze ruimtes voor en door de buurt. Tijdens de planpresentatie van de herinrichting van de wijk is dit met bewoners van de Essenburg besproken. Het initiatief ligt bij de bewoners en de medewerkers van Malkander ondersteunen. Belangrijk aandachtspunt voor 2018 is om bewoners van de Essenburg en de speeltuinvrijwilligers met elkaar in contact te brengen en zaken op elkaar af te stemmen, zodat het ‘met elkaar, voor de buurt’ wordt. 

Speeltuin
de 3-Essen

Speel- en
uitlaatterrein voor honden

Schaapsweg
De werkgroep van buurtbewoners rondom de Schaapsweg in Ede onderhoudt (deels) de speel- en uitlaatplek. Deze werkgroep bestaat uit vier bewoners en drie helpers voor onderhoud. De groep kwam vier keer bij elkaar en heeft veel contact via Whatsapp. Resultaat: minder hondenpoep op de stoep in de buurt, minder ruzie en minder vervuiling. Het is een veilige speel- en uitlaatplek waar hondenbezitters elkaar ontmoeten. Dagelijks bezoeken ca. 35 bezoekers met hun hond de speel- en uitlaatplek.

Ganzeweide
Eind 2017 startte een vergelijkbaar initiatief door bewoners rond de Ganzeweide. Het initiatief van de werkgroep werd in samenwerking met de wijkbeheerder en handhaving ondersteund en gefaciliteerd. De werkgroep wierf samen met Malkander meer vrijwilligers onder de hondenbezitters om het terrein te onderhouden.

Maatjeswerk is een vorm van vrijwilligerswerk waarbij een getrainde vrijwilliger een deelnemer begeleidt die (tijdelijke) ondersteuning kan gebruiken. Het kan gaan om praktische hulp, emotionele steun, vervangende zorg of het bevorderen van maatschappelijke participatie en het aangaan van sociale contacten. Hierbij hebben de vrijwilliger en deelnemer elke week contact. Het doel van de maatjesprojecten is het doorbreken van isolement, het stimuleren van participeren in de maatschappij, het opbouwen van eigen kracht en het uitbreiden van het sociale netwerk. Een sociaal werker van Malkander begeleidt de vrijwilliger. Verder zorgt Malkander voor cursussen voor de vrijwilligers en werving van de vrijwilligers.

Maatjesprojecten

Malkander coördineerde het afgelopen jaar zes maatjesprojecten:

  • Vriendendienst, voor mensen met een psychische beperking.
  • Vrijwillige thuishulp, voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
  • Buddyzorg, voor mensen met een ernstige of ongeneeslijke ziekte of meervoudige problematiek.
  • Steun bij verlies.
  • Maatjes Dementie.
  • Netwerkcoaching.


In 2017 is de samenwerking tussen deze projecten intensiever geworden. Gezamenlijke trainingen,
intervisie en deskundigheidsbevordering zorgen ervoor dat er efficiënter gewerkt wordt en dat vrijwilligers op meerdere projecten ingezet kunnen worden. Zo zijn er vier intervisiegroepen die elke zes weken bij elkaar komen om kennis, ervaring, vragen en knelpunten met elkaar te delen. Ook worden er een aantal hbo stagiaires ingezet als maatje om aan de grote vraag te kunnen voldoen.

In de Bloemenbuurt startte een vijftal bewoners de werkgroep Flower Power. Flower Power organiseert verschillende activiteiten, uiteenlopend van ontmoeting voor buurtbewoners tot de wekelijkse kindermiddag en de kerstactiviteiten. Het aantal bezoekers varieert tussen de 10 en de 100 mensen. Ook beheert de werkgroep een moestuintje in de buurt.

Malkander adviseert de groep bij hulpvragen, financiën en de opzet van activiteiten. Daarnaast is een belangrijke rol van Malkander het verbinden van initiatieven van de bewonersgroep met  andere initiatieven zoals burendag-activiteiten in andere buurten, de ouderen-inloop en de voorlichting van ontwikkelingen in het sociaal domein.

De
Bloemenbuurt
fleurt op

Ook in 2017 organiseerde Malkander bijeenkomsten waar diverse partijen met behoefte aan vrijwillige administratieve ondersteuning elkaar konden treffen. Malkander faciliteerde samen met Opella één van de loketten waar inwoners met formulieren, brieven en andere administratieve zaken terecht konden in het Kernhuis.

Op verzoek van Vluchtelingenwerk dacht Malkander mee in een groep die zocht naar oplossingen voor ondersteuning van een kleine groep statushouders. Deze groep deed een groot beroep op de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk met administratieve vragen. Door gebruik te maken van collectief aanbod, werden de hulpvragers beter geholpen en meer in hun eigen kracht gezet.

Om zorg en welzijn beter op elkaar af te stemmen startten, onder regie van de gemeente, overleggen tussen verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Zo is er meer duidelijkheid voor de inwoners over hoe de aanbieders van zorg en welzijn met elkaar samenwerken, met zo veel mogelijk eenvoud. Malkander dacht en sprak hierin actief mee. Belangrijke onderwerpen die naar voren kwamen zijn onder andere laagdrempelige ontmoetingsplekken, vervoer en ketenzorg rond dementie. De aandacht voor ondersteuning in situaties waarin mensen met de inzet van hun netwerk zelf in hun behoefte voorzien is een belangrijk thema. Een voorbeeld hiervan is mantelzorgers die zich inzetten. Malkander ondersteunt in deze gevallen niet de zorgvrager, maar de mantelzorger. Zo organiseert Malkander bijvoorbeeld respijt weekenden, zodat ze even ontlast zijn. 

Om de samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders, formele en informele zorg verder te ontwikkelen, is Malkander ook betrokken bij een pilot in Ede-West. De samenlevingscoach die hierbij een verbindende rol moet spelen tussen de vraag van de inwoner, de kracht van de samenleving en de inzet van professionals is bij Malkander ondergebracht.

Het Schakelpunt van Malkander helpt inwoners en professionals bij vragen rond inzet van vrijwilligers, over mantelzorg en diverse vragen over vrijwilligerswerk. In 2017 zijn op het Schakelpunt twee contactmedewerkers actief, aangevuld met back-up van sociaal werkers. Vanuit de gedachte van versterking van de eigen kracht van inwoners, kijken de contactmedewerkers wat de mogelijkheden in het eigen netwerk van de hulpvrager zijn. Wanneer die mogelijkheden gering zijn, wordt de hulp van collega’s uit de Malkander wijkteams ingeroepen. Zij gaan met de hulpvrager in gesprek hoe het eigen netwerk versterkt kan worden of welke andere mogelijkheden er zijn. Bijvoorbeeld aansluiten bij collectief aanbod van diensten of hulp. Professionals in het sociale domein hebben de opdracht om waar mogelijk inwoners te laten ondersteunen door vrijwilligers. Met name leden van de sociale teams weten de weg naar het Schakelpunt te vinden. Er wordt het meeste gevraagd om maatjes. Ook hier wordt kritisch gekeken of een maatje het juiste antwoord op de hulpvraag is. In de hulpvraag overzichten springen een paar organisaties eruit waar het meeste naar verwezen wordt: Stichting Senioren Service en Dien je Stad. Zij bestrijken met hun aanpak een groot gebied van wat de meeste vraagtypen blijken te zijn: administratieve ondersteuning en kleine klusjes in en om het huis. Als goede derde staat de vraag naar sociaal contact, waaronder maatjes. Hierna volgen vragen over vervoer, boodschappen en vragen rond gezinsondersteuning.

Administratieve
ondersteuning

Overleggen zorg en welzijn

Het
schakelpunt