Jeugd en jongeren

In 2016 deelden kinderen en jongeren uit Ede hun (toekomst)dromen met Malkander en de Jongerenraad door het spel Terra Nova te spelen. In het spel Terra Nova komen zij maatschappelijke dilemma’s tegen die ter discussie staan. Malkander leende dit spel uit aan meerdere scholen en zorgde voor ondersteuning en scholing in het gebruik door vrijwilligers en medewerkers beschikbaar te stellen. De scholen kunnen zo op een speelse manier inhoud geven aan burgerschapsonderwijs.

In het spelen van het spel kwam onder andere naar voren dat de kinderen en jongeren zich zorgen maken over hoe we in onze samenleving met elkaar omgaan op het gebied van discriminatie, armoede, oorlog etc. Ze ontdekten hoe je in het klein een bijdrage levert aan de oplossing van grote maatschappelijke thema’s en dilemma’s, maar ook dat dit niet gemakkelijk is.


Jonge Edenaren delen hun droom met Terra Nova

Dag van de Democratie 

In totaal stelde Malkander twee kisten met ieder zes spellen voor scholen beschikbaar. Als aftrap van de uitleen speelden kinderen en jongeren samen met wethouders, raadsleden, ambtenaren en nog vele anderen het spel tijdens de ‘Dag van de Democratie 2017’. Dit leverde soms heftige discussies op waarbij de jeugd niet onderdeed voor de volwassenen.

Malkander heeft in samenwerking met diverse partners, bedrijven en particulieren ook andere dromen van kinderen gerealiseerd of een boost gegeven.

De afgelopen jaren kreeg een groep Somalische jongeren subsidie om te kunnen zaalvoetballen in een sportzaal. Tot ongenoegen van deze groep werd de subsidie ingetrokken, waardoor deze voor hen belangrijke activiteit op de tocht stond, tot groot onbegrip van de Somaliërs. 


Van gesubsidieerd zaalvoetballen naar eigen initiatief

Malkander heeft vanuit deze nieuw ontstane situatie contact opgenomen met de buurtsportcoach van Sportservice om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn om de groep Somaliërs te ondersteunen in hun wens te kunnen blijven zaalvoetballen. De Somaliërs is uitgelegd dat er vanuit de gemeente meer nadruk wordt gelegd op eigen kracht en initiatief om zaken voor elkaar te boksen. Een van de gezamenlijke adviezen van Malkander en Sportservice was een eigen bijdrage te vragen aan de deelnemers. De begeleider van de groep Somaliërs heeft dit advies ter harte genomen, waardoor de jongeren weer met veel enthousiasme voetballend in de zaal te vinden zijn.

WoonZorgHuis Eureka in Otterlo organiseert activiteiten voor senioren in heel Otterlo. Malkander neemt hierin niet zelden het voortouw, brengt organisaties bij elkaar en zorgt er zo samen met partnerorganisaties voor dat mensen elkaar ontmoeten en leren kennen. 


Eureka steeds meer van Otterlo

Een mooi voorbeeld is de vossenjacht die tijdens de Nationale Buitenspeeldag op 14 juni plaats vond. De organisatie was in handen van Woonstede, Sportservice, Icare en Malkander. De senioren speelden de vos en joegen op de deelnemende kinderen. Dat dit soort activiteiten verbroedert en generaties samenbrengt, bleek onder meer tijdens de lunch, waarin jong en oud met elkaar aan de klets raakte. De geslaagde buitenspeeldag vormde de aanzet voor meer generatie overstijgende activiteiten in Otterlo, zoals de zang-, film- en handwerkmiddagen. De rol van Malkander is hierin hoofdzakelijk ondersteunend en faciliterend. Zo staat Malkander vrijwilligers bij die betrokken zijn bij de verschillende activiteiten en wordt Malkander’s ervaring, expertise en netwerk ingezet om organisaties bij elkaar te brengen en zo de activiteiten succesvol te laten verlopen. 

Home-Start biedt ondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen. Home-Start is onderdeel van Malkander. Sociaal werkers van Home-Start coördineren, signaleren en werken samen met organisaties die betrokken zijn bij jeugd en jeugdzorg. De ondersteuning wordt geboden door geschoolde vrijwilligers. De coördinator van Home-Start koppelt het gezin aan een vrijwilliger die daarbij past. 

Home-Start
Vrijwilligers steunen gezinnen

Dag van de Democratie 
In totaal stelde Malkander twee kisten met ieder zes spellen voor scholen beschikbaar. Als aftrap van de uitleen speelden kinderen en jongeren samen met wethouders, raadsleden, ambtenaren en nog vele anderen het spel tijdens de ‘Dag

Dorine Smit is moeder van twee jonge kinderen. In 2016 kreeg zij trombose. Na een moeizame periode werd via het consultatiebureau de hulp ingeschakeld van Home-Start. Dorine wilde vooral dat er iemand kwam die samen met haar leuke activiteiten ging doen met de kinderen. Daarnaast had ze behoefte aan een luisterend oor. Henriëtte Bax, sociaal werker van Malkander en onder meer verantwoordelijk voor Home-Start ging het gesprek aan en zorgde voor de koppeling met een geschikte vrijwilliger. Mattie Nieuwkoop is vrijwilliger en heeft de scholing gevolgd bij Home-Start.

Wat houdt de ondersteuning in?
Sinds maart 2017 is Mattie in het gezin gekomen om ondersteuning te bieden. De eerste weken hebben zij vooral veel gepraat en is er een vertrouwensband ontstaan. Langzaamaan gingen Dorine en Mattie samen met de kinderen wat activiteiten doen. Dat begon met korte wandelingetjes. Iets wat Dorine al een tijd niet meer kon en durfde, vanwege pijn en gebrek aan energie. Mattie:“Ik volgde zoveel mogelijk wat Dorine aangaf. Waar heeft zij behoefte aan? Wat helpt haar om verder te komen?” Juist die houding maakte dat Dorine ook stappen durfde te zetten. Op de vraag wat er nu veranderd is, zegt zij dan ook:“Ik durf nu meer te doen met de kinderen. Ik heb meer vertrouwen in dat ik het wel kan. Als moeder kan ik er weer zijn voor mijn kinderen. De steun die Mattie me heeft gegeven, had ik net nodig.”  

Zelfstandig verder
Nu is Dorine zo ver dat de ondersteuning van Home-Start afgebouwd kan worden en Dorine zelf verder kan en wellicht nog meer dan dat: “Ik voel me zo goed dat ik nu wat voor anderen kan doen.” Mattie beaamt dit volmondig en voegt er aan toe dat zij Dorine heeft zien veranderen van ‘een half dood vogeltje’ in iemand die weer actief is en over een poosje ook weer aan haar betaalde baan begint. “Moeders hoeven niet bang zijn om hulp in te roepen.” Bovendien gaat Dorine nu zelf ook hulp bieden aan een vriendin die het even moeilijk heeft. Wat zij aan steun bij Mattie heeft ervaren, geeft zij graag weer aan een ander door.

Zinvol vrijwilligerswerk
Mattie geeft aan dat dit vrijwilligerswerk haar veel voldoening geeft. “Pas kort geleden heb ik ook kennisgemaakt met Paul (echtgenoot) die dan zegt: ‘Nu zie ik eindelijk die beroemde Mattie!’ Dat geeft wel aan dat de ondersteuning belangrijk is in het gezin. En dat is mooi om te zien.”

de Democratie 2017’. Dit leverde soms heftige discussies op waarbij de jeugd niet onderdeed voor de volwassenen.

Malkander heeft in samenwerking met diverse partners, bedrijven en particulieren ook andere dromen van kinderen gerealiseerd of een boost gegeven.

Een dag mee met ...

Maarten Boele

Maarten Boele is sociaal werker bij Malkander. 
Hij heeft de specialisatie Jongerenwerker.

Malkander traint en ondersteunt de vrijwilligers van het programma Moeders Informeren Moeders (MIM). Moeders Informeren Moeders is bedoeld voor vrouwen die voor het eerst moeder worden en onzeker zijn over de opvoeding, weinig steun uit hun omgeving ervaren of behoefte hebben hun ervaringen te delen. Ervaren moeders helpen hen op vrijwillige basis. MIM sluit goed aan bij de behoeften van startende ouders; het luisterende oor, sparren over wat hen bezighoudt en vooral ook horen dat zij het goed doen. Door Malkander getrainde vrijwilligers bieden dit de startende ouders in een voor hen nieuwe levensfase.  


Moeders Informeren Moeders

Uit de praktijk blijkt dat deze vorm van ondersteuning zorgt voor een positieve start tussen ouders en hun kind. De ouders worden zekerder van zichzelf en durven meer op hun intuïtie te vertrouwen. Dit heeft een goede uitwerking op o.a. de hechting tussen ouders en kind en zorgt ervoor dat ouders met vertrouwen hun rol als opvoeder op zich nemen.

Malkander traint en biedt de vrijwilligers onder-steuning in de uitvoering van MIM. Ook volgt de coördinator het proces in het gezin. Is er een positieve verandering zichtbaar of heeft het gezin baat bij andere (professionele) ondersteuning?


Problemen worden probleempjes
Het is mooi om te ervaren dat een heel aantal moeders, die ooit zelf deze vorm van ondersteuning kregen, nu opstaan voor andere startende ouders. En dat die ouders teruggeven:“Als zij is geweest, voelt het allemaal een stuk minder zwaar en zijn problemen, probleempjes geworden.”

Malkander traint en biedt de vrijwilligers onder-steuning in de uitvoering van MIM. Ook volgt de coördinator het proces in het gezin. Is er een positieve verandering zichtbaar of heeft het gezin baat bij andere (professionele) ondersteuning?

Een goede start
De sociaal werker van Malkander volgt het proces en houdt in de gaten of de vraag van ouders goed beantwoord wordt met vrijwillige inzet. Soms is er meer nodig en zorgt de sociaal werker in overleg met ouders voor andere stappen. Ook moet de vrijwilliger, vrijwilliger kunnen blijven en niet overvraagd worden. Dit alles is in het belang van het jonge kind die een goede start verdient.